Tervisekauplus

Keskväljak 1 Pärnu 80010

Avatud:
E-R 10.00-18.00
Tel. 4472686

E-mail: tervisekauplus [ät] ylejoeapteek.ee

Tervisekauplus

Tervisekauplus töötab Pärnus alates 1996 .aastast.

Kaupluse tootevalikusse kuuluvad:

 • Inhalaatorid
 • Looduskosmeetika
 • Kepid, kargud
 • Ortoosid, tugisidemed
 • Rinnaproteesid
 • Tallatoed
 • Tervisejalanõud
 • Treeningu, taastusravi ja massaazi abivahendid
 • Söömise, joomise ja toiduvalmistamise abivahendid
 • Pesemise ja vannitamise abivahendid
 • Tualetikasutamise abivahendid
 • Kuuldeaparaadi patareid
 • Liikumisabivahendid
 • Ravisukad ja põlvikud
 • Rasedate bandaazid
 • Mähkmed ja nahahooldusvahendid


Kauplusest on võimalik laenutada : elektrilist rinnapumpa imetavale emale, beebikaalu ja enureesi (laste voodimärgamise) alarmaparaati Wet Stop.

Meilt saab osta ja laenutada abivahendeid ka soodustingimustel vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ja Sotsiaalkaitseministri määrusele „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“

Soodustingimustel abivahendite müügil ja üürimisel on vajalik:

 • isikut tõendav dokument
 • isikliku abivahendi kaart
 • arstitõend (kehtib 2 aastat) või rehabilitatsiooni plaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2017 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema selgelt mõistetav abivahendi nimetus või kirjeldus)
 • tööealistel: töövõime kaotuse otsus, töövõime tuvastamise või puude otsus selle olemasolul
 • puudega lapsel: puude otsus
 • abivajaja esindamise puhul esindaja isikut tõendav dokument.


Isikliku abivahendi kaart

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduda SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid) alates 01.01.2016. Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.

Pärnu esindus asub: Lai 14, 80010, Pärnu, Telef. 16106 või 6121360, fax 4477677, e- post parnu@sotsiaalkindlustusamet.ee .

Tööajad E 8.30 – 18.00; T,K,N 8.30 – 16.30; R 8.30 – 13.00

Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab inimesel olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK).

Õigustatud isik on:
• kuni 18-a laps;
• kuni 18-a puudega laps;
• 18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud töövõime kaotus 40 % või enam;
• 18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja kaitseabivahendite ostuks;
• alates 18-a tööealine isik, kellel on tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
ning lisaks
• isik, kes vajab rinnaproteesi;
• isik, kes vajab silmaproteesi; (pole Tervisekaupluses saadaval)
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide ostmiseks. (pole Tervisekaupluses saadaval)

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus).
Tõendi väljastamisel saab arst abi Astangu puudealase teabe ja abivahendite keskuse teatmikust;
• välismaal õppiva 18 – 26-a isiku puhul ka koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.

NB! Kui kehtivale isikliku abivahendi kaardile ei ole märgitud kaardi kehtivuse tähtaega, peab inimene ettevõttesse pöördumisel kaasa võtma töövõime kaotuse ja/või puude tuvastamise otsuse (välja arvatud vanaduspensioniealine isik).

Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA isikule posti teel järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:

– saadud järjekorra teate,
– isikut tõendava dokumendi,
– isikliku abivahendi kaardi,
– arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.

Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra teate ettenäitamisel.

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).

Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:
• omaosaluse vähendamist, kuna isikul on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus);
• uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
• abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
• abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
• erimenetlust mõnel muul juhul.

Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates 01.01.2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada posti, e-posti teel või klienditeeninduses.

E-post:
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106

Ava hinnakiri
Üüri hinnakiri